Aanmelden

Deze Servicevoorwaarden voor de Registreerder (“voorwaarden”) zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders en de persoon of entiteit die akkoord gaat met deze voorwaarden, namens zichzelf en zijn van toepassing zijnde gelieerde ondernemingen ( “Registrant”). Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden bijgewerkt. In het geval van een update van de Registreerder Voorwaarden, zal de Registreerder een kennisgeving per e-mail ontvangen en wordt geacht akkoord te gaan met de bijgewerkte versie bij voortgezet gebruik van het online programma Leren Incasseren.

Opname door middel van referentie.

In deze voorwaarden zijn door verwijzing de algemene voorwaarden van Janssen & Janssen opgenomen die beschikbaar zijn op janssen-janssen.nl/algemene-voorwaarden Het privacybeleid is beschikbaar op janssen-janssen.nl/pricavyverklaring. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

Meldingen.

U stemt ermee in om per e-mail kennisgevingen te ontvangen over elk evenement (“Evenement”) dat u bijwoont op het platform (Leren incasseren”. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze e-mails door de instructies in dergelijke e-mails te volgen.

Gegevens.

Bepaalde gegevens en informatie die (i) u indient bij het bedrijf of (ii) het platform verzamelt wanneer u het platform bezoekt of een evenement bijwoont, worden bewaard en opgeslagen door het bedrijf en kunnen worden verzonden naar de gastheer van het evenement. Deze gegevens vallen onder het privacybeleid van Janssen & Janssen.

Goed gebruik.

Naast de gebruiksbeperkingen opgelegd door de Algemene Voorwaarden, stemt de Registreerder ermee in het Platform niet te gebruiken om (i) een Evenement of de mogelijkheid van een andere Registreerder om het Platform te gebruiken of een Evenement bij te wonen, te verstoren, te kapen of anderszins te verstoren. ; (ii) een Evenement spammen; of (iii) materiaal uploaden naar een Evenement dat de intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon schendt.

Schending van het auteursrecht.

In het geval dat een Registreerder van mening is dat het Platform is gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, kan de Registreerder het Bedrijf hiervan op de hoogte stellen via leren-incasseren@janssen-janssen.nl en alle volgende informatie verstrekken: (i) een verklaring dat de Registreerder inhoud op het Platform heeft geïdentificeerd die inbreuk maakt op een copyright van een derde partij waarvoor de Registreerder bevoegd is om op te treden; (ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop de claim van de registrant is geschonden; (iii) een specifieke beschrijving van waar het vermeend inbreukmakende materiaal zich op het Platform bevindt, inclusief een URL of een exacte beschrijving van de locatie van de inhoud; (iv) de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de registrant; (v) een verklaring dat de Registreerder te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet (bijvoorbeeld als redelijk gebruik); (vi) een verklaring dat, op straffe van meineed, de informatie in de kennisgeving van de Registreerder juist is en dat de Registreerder bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt; en (vii) de elektronische of gescande fysieke handtekening van de Registreerder. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om vermeend inbreukmakende inhoud te verwijderen of uit te schakelen, om de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken te beëindigen en om de informatie in de kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht door te sturen naar de gebruiker die naar verluidt de inbreukmakende inhoud heeft geleverd.

Beperking van aansprakelijkheid.

Geen enkele partij is aansprakelijk jegens de andere partij of enige andere persoon voor enige indirecte, bijzondere, gevolg- of incidentele schade, exemplarische of andere schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of in verband met: (ii) verlies van inkomsten, (iii) verlies van kansen, (iv) gederfde winst, (v) kosten van herstel of enige andere schade, echter veroorzaakt en gebaseerd op een theorie van aansprakelijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot contractbreuk, onrechtmatigheid (met inbegrip van nalatigheid), of overtreding van de statuten, of deze partij al of niet op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige rechtsgebieden is beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus sommige van de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van beide partijen en hun respectieve licentiegevers en leveranciers voortvloeiend uit deze overeenkomt en/of de beëindiging daarvan, is beperkt tot het som van de bedragen die voor de betrokken dienst zijn betaald tijdens de twaalf (12) maanden onmiddellijk aansprakelijkheid geven.

Geen garanties.

De enige garantie van het bedrijf dat de services bij normaal gebruik zal in overeenstemming zijn met de servicebeschrijvingen en geen andere verklaring of garantie geeft, expliciet of impliciet, van enige aard, zonder het voorgaande te beperken, verklaart of garandeert het bedrijf niet dat (i) het platform gebeurtenissen zal laden of weergeven op elk besturingssysteem of apparaat, (ii) gebeurtenissen zullen gratis of ononderbroken fouten worden aangebracht of (iii) voldoet aan uw specifieke behoeften. U begrijpt en erkent dat het bedrijf zich niet aan enig gebeurt en dat de gebeurtenissen door derden worden aangewezen.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details